Pervanesiz Fan, 2015, çeşitli boyutlar

Pervanesiz Fan, 2015, çeşitli boyutlar

Kerem Ozan Bayraktar, pervanesiz bir fan, bozuk bir makine, dilsiz bir hatip, ifllevsiz bir keyif iflçisi. Rotası üzerinde kararlılıkla hareket ederken beklentilerimizi tetikliyor. Bedenimiz arzuyla uyanıyor. Fakat bu tuhaf nesne bizi tatminsiz bırakıyor. Ancak iflaret etti¤i esintinin yoklu¤unu hissettiriyor. Beklenen etkinin yoklu¤u bir kaç metre çapında bir bofllu¤u tıka basa dolduruyor. Kerem Ozan Bayraktar’ın ifllerinin büyük bölümü bu tedirgin edici haleyi tafl›yor. “Weight” bafllıklı videosu, geleneksel Batı anlatısındaki acı kavramının beden ve zaman ile olan etkileflimini, yas tutan bir çocu¤un hasta bir a¤açtan düflen elmalarla kurdu¤u iliflki üzerinden alegorik bir biçimde betimliyor. Video boyunca yanlız tasvir edilen bir çocuk ile çocu¤un mu¤lak kaybını iyilefltirme çabası, örtük bir mitolojik ba¤lam içerisinde anlatılıyor. Kerem Ozan Bayraktar, gündelik hayatta duyusal iliflkiselli¤e dair buz gibi bir tecrübe yaratıyor.” – Ezgi Bakçay

@